Vés al contingut

Politica de privacitat

 

Política de privacitat.

Informació bàsica

RESPONSABLE

La Formigueta Treballadora.

FCP associats SCCL

FINALITAT

Atenció de les sol·licituds/encàrrecs professionals que se'ns dirigeixin i compliment de les obligacions jurídiques que derivin de tals sol·licituds/encàrrecs

LEGITIMACIÓ

Consentiment del interessat y/o, en el seu cas, full d’encàrrec professional.

DESTINATARIS

Administracions, empreses i organismes a los que sigui imprescindible comunicar les dades per complir con los requeriments de la persona interessada.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No se’n fa.

DRETS

Accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Amb las conseqüències que s’explica a continuació. 

Informació detallada

La Formigueta Treballadora és una associació no lucrativa que es dedica a posar a la disposició de les persones associades recursos formatius, organitzatius, publicitaris i de desenvolupament econòmic, a través dels propis membres de les entitats o de tercers.

FCP Associats, SCCL i la seva marca comercial La Qperativa® és una cooperativa dedicada a l'impuls i la gestió de projectes microempresarials, preferentment en l'àmbit de l'economia social i solidària

La informació que l'usuari faciliti a través d'aquest formulari s'utilitzarà únicament per a gestionar la seva pertinença a les entitats i facilitar-li els serveis que hagi contractat o aquells dels quals faci ús.

Les dades personals que rebem a través del formulari de contacte s'incorporaran a una base de dades anomenada “socis” la fi dels quals és la gestió de la relació entre la persona associada i les entitats, i/o en el seu cas les empreses que col·laboren amb les entitats. En cas de ser client de FCP Associats, SCCL, es guardaran a un fitxer anomenat CLIENTS, responsabilitat de la cooperativa 

Les dades personals dels nostres clients no s'usen per a propòsits diferents a l'objecte social de les entitats. Es comunicaran, quan sigui imprescindible per a la gestió encomanada a aquells organismes, administracions, o altres entitats que ho precisin, com ara Agència Tributària, Seguretat Social, etc.

Responsable del tractament:

Els responsables del tractament són La Formigueta Treballadora, associació d’ajut a la microempresa i FCP associats SCCL (La Qperativa®). En endavant ens hi referim com “les entitats”.

Finalitats del tractament de dades personals

Les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats amb la finalitat de desenvolupar la relació contractual i/o precontractual que s'hagi establert entre les parts.

Són finalitats les següents:

 1. La tramitació i gestió de la sol·licitud d'informació i/o assessorament, que fa l'usuari a través d'aquest formulari, el web de les entitats, el telèfon o el correu electrònic.
 2. Gestionar els Usuaris del Lloc web.
 3. Prestar els serveis inclosos en el Lloc web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Les trucades telefòniques podran ser gravades amb la finalitat de garantir la qualitat del servei. Els correus electrònics podran reportar una confirmació de la seva recepció i lectura.
 4. Gestionar la relació associativa, contractual o comercial establerta entre el cessionari i les entitats.
 5. Gestionar els encàrrecs que la persona sòcia hagi efectuat a les entitats o a les seves empreses col·laboradores.
 6. L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat quant a l'enviament de comunicacions informatives promocionals relatives a serveis les entitats, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça laformiguetapencaire@gmail.com, o comunicant-lo al seu comercial.
 7. La persona sòcia i/o client autoritza expressament la professional que li sigui assignada, a fer el tractament de les dades personals que li proporcioni amb caràcter previ i/o durant la prestació del servei amb la finalitat de resoldre o gestionar la seva petició, entre els quals podran figurar dades relatives a la salut de les persones, a la comissió d'infraccions penals o administratives, o dades que puguin revelar l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques i/o biomètrics, o qualsevol altra informació relacionada amb el servei prestat.
 8. Així mateix, la persona que gestioni el seu assumpte podrà comunicar les dades d'Usuaris i/o Clients a aquells organismes públics o parts implicades, quan fos estrictament imprescindible per a l'execució del servei contractat i/o existeixi una obligació o habilitació legal que així ho requereixi.
 9. L'usuari i/o Client garanteix i és responsable que les dades aportades són certes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
 10. En el cas que les dades aportades pertanyin a terceres persones, la persona que les faciliti garanteix que ha informat la persona afectada del contingut d'aquesta política de gestió de dades personals i obtingut la seva autorització explícita per a facilitar les seves dades a les entitats per a les finalitats assenyalades, o de qui hagi de prestar-lo en el seu nom en cas que aquesta persona sigui menor de 16 anys o incapaç.

Informació sobre el tractament de dades.

Les dades facilitades a les entitats per a la resolució del seu assumpte s'utilitzen exclusivament en la gestió d'aquest i/o futurs assumptes que ens pugui encarregar. 

Les dades facilitades les entitats per a la relació entre elles i la persona sòcia podran usar-se per a comunicar al soci qualsevol circumstància relacionada amb l'activitat associativa, si bé la major part de la informació es transmetrà a través del web de les entitats.

El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment per la persona usuària i/o Client mitjançant la comunicació adreçada a qui gestioni el seu compte i/o a la.qperativa@gmail.com.

Les dades es conservaran un temps raonable i es destruiran en condicions segures quan la persona sòcia el demani o quan raons d'arxiu o seguretat ho aconsellin. En aquest últim cas, s'enviarà un correu informatiu a la persona sòcia a l'última adreça electrònica que es conegui per a informar-lo de la destrucció de la documentació i de la possibilitat de retirar-la personalment dels nostres arxius.

Drets de les persones interessades

En tot moment, podran exercitar-se els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat mitjançant correu electrònic a la.qperativa@gmail.com, o per correu postal a l’adreça següent:

La Formigueta Treballadora/ FCP Associats, SCCL

Protecció de Dades de caràcter personal.

Rambla de Catalunya 133 principal

08008 Barcelona

Cal fer notar que la supressió de dades necessàries per a la realització de l'encàrrec professional comporta la finalització d'aquest, amb el cobrament dels imports que es meritin fins a la data de la sol·licitud.

Dades personals de terceres persones

En el cas que les dades personals siguin aportats per una persona diferent de la usuària o titular d'aquests, que actuï en qualitat de representant d'aquesta, la persona representant es fa personalment responsable d'informar el titular sobre les dades que ens hagi facilitat i del contingut d'aquesta Política de Privacitat i d'obtenir la seva autorització per a facilitar les seves dades a les entitats, amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades. La persona representant es fa expressament responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a conseqüència de l'incompliment d’aquesta obligació.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals de les persones usuàries i/o Clients per part de les entitats, resideix en les lletres a), b) i c) del número 1 de l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril.

Per tant, les entitats es troben legitimades per a dur a terme el tractament de les dades personals sobre la base de que:

 1. La persona sòcia i/o Client ha prestat el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals en el marc d'una relació contractual o precontractual per a l'atenció de la seva sol·licitud d'informació i/o execució de la prestació del servei.
 2. c) La persona usuària i/o Client ha prestat el seu consentiment informat per a l'enviament de comunicacions comercials relacionades amb serveis prestats per les entitats o les empreses que col·laboren amb les entitats, que puguin ser d'interès de la persona que ens facilita les dades o dels seus representats.

S'informa la persona usuària i/o Client que s'usaran les dades que se'ns faciliten per a l'acompliment de les obligacions legals que requereixin del tractament de les dades personals, d'acord amb els serveis prestats. 

Versió de la política de tractament de dades personals:13 d'abril de 2020